Samtykkekompetanse

Et kjent problem i helsetjenesten er pasienter eller brukere som nekter å motta helsehjelp. Det er en vanskelig situasjon, hvor både brukerens verdighet og loven skal balanseres. Her vil jeg kort si noe om hva lovverket sier om temaet.

Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp

§ 4-1.Hovedregel om samtykke

Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

Hvem som har samtykkekompetanse beskrives i § 4-3.Hvem som har samtykkekompetanse.

Rett til å samtykke til helsehjelp har:

a) personer over 18 år, med mindre annet følger av § 4-7 eller annen særlig lovbestemmelse, og
b) personer mellom 16 og 18 år, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art.

Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

Hvem kan bestemme om samtykkekompetansen skal falle bort?

Den som yter helsehjelp avgjør om pasienten mangler kompetanse til å samtykke etter annet ledd. Helsepersonellet skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp, jf. § 3-5.

Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. Mangler pasienten nærmeste pårørende, skal avgjørelsen legges frem for annet kvalifisert helsepersonell.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

Helsepersonell kan derfor vurdere brukerens samtykkekompetanse. I praksis kan dette derfor vurderes av hjemmesykepleien. Av erfaring ser jeg det sjeldent at vi er med på å ta bort samtykkekompetansen fra hjemmeboende, med mindre brukeren motsetter seg helsehjelp som åpenbart kan føre til sykdom. Vi kan aldri tvinge noen, men det skal gis informasjon om konsekvensen av brukerens eget valg. Hvis brukeren enda har samtykkekompetanse, skal annen form for hjelp forsøkes før samtykkekompetansen skal bli vurdert. For eksempel: En bruker har fått påvist begynnende hjertesvikt og har behov for en sykehusinnleggelse for videre behandling, men nekter innleggelse. Brukeren har full samtykkekompetanse, og har derfor rett til å nekte. Brukeren har ingen tegn til demens eller lignende. I stedet for å vurdere brukerens samtykkekompetanse, blir behandlingen tilpasset og flyttet hjem til brukeren. Brukeren blir godt informert om valget, og konsekvensene.

Hvis samtykkekompetansen alikevel må vurderes, skal det foreligge en skriftelig begrunnelse, og i hovedsak skal brukeren selv samtykke til dette, pårørende skal også være med på avgjørelsen. Dersom brukeren selv nekter og ikke har noen pårørende, skal «annet kvalifisert helsepersonell» vurdere saken. I hjemmesykepleien bruker vi å henvende oss til fastlegen for vurdering, hvor vi beskriver vår opplevelse av situasjonen, og fastlegen gjør videre vurdering og konklusjon.

Det etiske er viktig å trekke inn i en situasjon der samtykkekompetansen vurderes. Det er mange problemstillinger, blant annet at personen som skal vurderes, ikke under noen omstendigheter krenkes. Men dette blir jeg nødt til å skrive et nytt innlegg som jeg håper blir publisert om ikke alt for lenge:) Kanskje dere har noen eksempler på vanskelige situasjoner? 

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>