Tvang

I forbindelse med mitt forrige innlegg syns jeg det er naturlig å ta opp lovverket for tvang. Ofte blir samtykkekompetansen vurdert, for senere å kunne sette opp et tvangsvedtak for å ivareta brukerens helse. Med tanke på et senere innlegg i forhold til etiske dilemmaer innenfor dette temaet, syns jeg det må skrives litt om rammene til tvang.

 

Kapittel 4 A. Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv.

§ 4A-1.Formål

Formålet med reglene i dette kapitlet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang.

Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

 

Hvem kan få opprettet et tvangsvedtak?

§ 4A-2.Virkeområde

Kapitlet kommer til anvendelse når helsepersonell yter helsehjelp til pasienter over 16 år som mangler samtykkekompetanse, jf. kapittel 4, og som motsetter seg helsehjelpen.

Undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke kan likevel bare skje med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

 

Loven nedenfor er svært viktig å ha i bakhodet, speiselt til ALLE som jobber innenfor helsesektoren.  Noen ganger lurer jeg på om vi i helsesektoren tenker nøye nok igjennom dette kapitelet i loven før de utsetter brukere for tvang.

§ 4A-3.Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg

Før det kan ytes helsehjelp som pasienten motsetter seg, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve dette.

Opprettholder pasienten sin motstand, eller vet helsepersonellet at vedkommende med stor sannsynlighet vil opprettholde sin motstand, kan det treffes vedtak om helsehjelp dersom

a) en unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten, og
b) helsehjelpen anses nødvendig, og
c) tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen.

Selv om vilkårene i første og andre ledd er oppfylt, kan helsehjelp bare gis der dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsningen for pasienten. I vurderingen av om slik helsehjelp skal gis, skal det blant annet legges vekt på graden av motstand samt om det i nær fremtid kan forventes at pasienten vil kunne gjenvinne sin samtykkekompetanse.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

Med andre ord, det er ikke lov å tvinge noen til noe de ikke ønsker, dersom brukeren har samtykkekompetanse. Det etiske dilemmaet dukker opp når helsepersonell ser risikoen for nedsatt helse ved at brukeren nekter å motta helsehjelp. Et typisk eksempel fra hjemmesykepleien er pasienter som nekter å ta medisin, eller nekter hjelp til dusj. Dette er greit en gang i blant, men hva når det skjer stadig vekk. Hva gjør man da? Skal samtykkekompetansen vurderes, eller er det greit å ikke dusje på en stund? Vi vet jo at fare for infeksjon øker hvis den personlige hygienen ikke blir ivaretatt. Dette er bare et eksempel på etiske dilemmaer som vi møter mye av i hjemmesykepleien. Som nevnt jobber jeg med et innlegg om akkurat dette, etikken bak samtykkekompetanse og grensen ved bruk av tvang.

 

§ 4A-4.Gjennomføring av helsehjelpen

Dersom vilkårene i § 4A-3 er oppfylt, kan helsehjelp gjennomføres med tvang eller andre tiltak for å omgå motstand hos pasienten.

Pasienten kan blant annet legges inn ved helseinstitusjon og holdes tilbake der dersom det er nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen.

Dersom lovens vilkår er oppfylt, kan videre varslings- og lokaliseringssystemer med tekniske innretninger og bevegelseshindrende tiltak som belter og lignende anvendes.

Helsehjelpen skal vurderes fortløpende og avbrytes straks lovens vilkår ikke lenger er til stede. Det skal særlig legges vekt på om helsehjelpen viser seg å ikke ha ønsket virkning, eller har uforutsette negative virkninger.

(Lov hentet fra lovdata.no – Lov om pasient- og brukerrettigheter.)

 

Til slutt, til dere pårørende. Hvis dere mistenker misbruk av denne loven, snakk om det. Hvis dere er sikre på at tvang blir brukt på feil grunnlag, si ifra! Det samme gjelder selvfølgelig for dere som brukere, som føler dere overkjørt eller tvunget mot deres egen vilje.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>